ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การใช้งานเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาถูกลง มีการใช้งานที่กว้างขวาง จนกระทั่งเขากล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในอดีต สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกษตรกรรม สินค้าเกษตรเป็นสินค้าหลัก ต่อมา โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรม อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันโครงสร้างการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นที่ธุรกิจบริการและการใช้ข้อมูลอย่างมากทำให้อัตราส่วนการผลิต เกษตรลดลงไม่ถึง 5% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมนั้นมีมูลค่าน้อยกว่า

อุตสาหกรรมบริการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศเป็นหลัก หากพิจารณาจากภาพการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารทั่วไปในโลก มูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประเทศที่พัฒนาแล้ว 10 ประเทศมีสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 90% คอมพิวเตอร์ทั่วโลก ประเทศที่พัฒนาแล้ว 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก และแอฟริกาใต้ หากพิจารณาจากผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วพบว่า ประเทศที่ผลิต สำหรับการส่งออกมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มีเทคโนโลยีของตนเอง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสาร ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง แต่มีความสามารถมากขึ้น และราคาถูกจนผู้ที่สนใจสามารถซื้อไปใช้ได้เลย เรียกได้ว่า บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในทุกบ้าน เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ล้วนติดตั้งส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารอยู่เสมอ

ในทางบวก ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารได้สร้างประโยชน์ อย่างใหญ่หลวงต่อวงการทางธุรกิจ ทำให้ทุกธุรกิจมีการลงทุน ขยายขอบเขตการให้บริการ โดยใช้ระบบสารสนเทศกันมากขึ้น กลไกเหล่านี้ทำให้โอกาสการขยายตัวของเทคโนโลยีสารสนเทศ กว้างขวางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้สังคมโลกเป็นสังคม แบบไร้พรมแดน การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัว สูงมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นอัตราการขยายตัวแบบทวีคูณ จนเชื่อแน่ว่าภายในระยะเวลาอีก ไม่นาน ผู้คนบนโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้หมด

 • ส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ให้เวลาแก่ผู้คนในการใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น มีเครื่องมือโทรคมนาคมที่ทันสมัยเพื่อการสื่อสารที่ง่าย มีระบบขนส่งด่วนใช้โทรศัพท์ขณะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมอุปกรณ์ช่วย ควบคุมสะดวกด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น ลิฟต์ เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องช่วยสันทนาการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ รายการหลากหลายให้เลือก ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่วยให้ผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกทันทีที่เข้าร่วมงาน
 • ช่วยปรับปรุงการผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าจริงต้องการการผลิตจำนวนมาก มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งปัจจุบันใช้เครื่องจักรทำงานอัตโนมัติ สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. สินค้ามีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค พวกเขากำลังพยายามสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตเช่นการผลิตรถยนต์
 • ช่วยส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารใหม่ๆ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการค้นหา ทำการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ได้ช่วยงานด้านการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ทำได้ยาก เช่น การสำรวจอวกาศ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ ทำให้ยา สูตรใหม่ รักษาโรค เกิดขึ้นมากมาย ปัจจุบันงานวิจัยทุกแขนงต้องใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการคำนวณต่างๆ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองภาพ รูปแบบของสิ่งที่มองไม่เห็นใช้ในการค้นหา ข้อมูลมีขนาดใหญ่และกระจายไปทั่วโลก พวกเขาสามารถค้นหารายงานการวิจัยที่ได้ทำและเก็บไว้ในห้องสมุดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การวิจัยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องในหลาย ๆ
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธุรกิจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไอที แพทย์มีความก้าวหน้าอย่างมาก อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดแต่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด ช่วยในการแปลผล มีเครื่องตรวจหัวใจที่ทันสมัย เครื่องเอกซเรย์ตัดขวาง สามารถตรวจอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจหาโรค หรือแม้แต่การผ่าตัดก็มีเครื่องมือช่วย ในการผ่าตัดที่ทำให้คนไข้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีเครื่องตรวจวัดและตรวจสภาพการเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียด ระบบการรักษาพยาบาลทางไกล เช่น ผู้ป่วยอยู่ในจังหวัดชายแดนและขาดแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ที่รักษาสามารถส่งคำถามสามารถปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ ได้รวบรวมความรู้ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การสร้างฐานความรู้เพื่อการใช้งานในวงกว้าง นอกจากนี้ เครื่องมือต่างๆ ก็ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยผู้ทุพพลภาพ เช่น การสร้างแขนเทียม ขาเทียม การสร้างเครื่องกระตุ้นหัวใจ การสร้างเครื่องช่วยฟัง หรือได้พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะที่สำคัญหลายอย่าง ได้แก่ การผลิตยา และวัคซีนที่ทันสมัย
 • ช่วยส่งเสริมความฉลาดของมนุษย์ คอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานที่รวดเร็ว แม่นยำ และเก็บข้อมูลได้มาก ความซับซ้อนบางอย่างทำงานได้ดีและรวดเร็ว งานบางอย่างหากปล่อยให้มนุษย์ทำอาจเสียเวลา ในการคำนวณตลอดชีวิต แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ในไม่กี่วินาทีจึงนำคอมพิวเตอร์มาจำลองเหตุการณ์ต่างๆให้มนุษย์หาวิธีศึกษาหรือแก้ปัญหาเช่นการจำลองสภาพแวดล้อม การจำลองระบบมลพิษ การจำลองการไหลของของไหล การควบคุมการจราจร หรือแม้กระทั่งการนำคอมพิวเตอร์มาจำลองในสภาพที่สมจริง เช่น การจำลองเรือ การจำลองการขับเครื่องบิน การขับรถ สิ่งเหล่านี้ทำให้สมจริง หากมีข้อผิดพลาดไม่ได้ ทำให้เกิดความเสียหาย คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ซึ่งช่วยในการเรียนรู้ของมนุษย์อีกด้วย ปัจจุบันนี้บทเรียนถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Computer Assisted Instruction (CAI) และคอมพิวเตอร์ก็เป็นเครื่องมือสำหรับนักเรียนสมัยใหม่ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์หรือการเรียนทางไกลได้ ถือเป็นวิถีแห่งปัญญาอย่างแท้จริง
 • เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ธุรกิจต่างๆ การธนาคาร ช่วยส่งเสริมงานเศรษฐกิจให้เงินไหลเข้าอย่างกว้างขวาง ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้ามากขึ้น ลดน้อยลง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในทุกด้าน จนถึงเกือบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่มีครบทุกอย่าง และทุกวันเทคโนโลยีราคาถูก ก็พัฒนาก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะในด้านการสื่อสาร การคมนาคมขนส่งช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารข้ามทวีปได้ภายในเวลาไม่ถึงนาที นอกจากนี้ยังมีสาขาการศึกษา การแพทย์ ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสามารถก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้หากมนุษย์นำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การขโมยข้อมูลประจำตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลธนาคารหรือโรงพยาบาลที่เป็นการฉ้อโกง การสร้างขีปนาวุธและระเบิดปรมาณูต่างๆ สิ่งเหล่านี้สร้างบทลงโทษที่ร้ายแรง ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเจอมาก่อน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตราบใดที่เรายังคงพึ่งพาเทคโนโลยี แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์จะเลวร้าย จะดีแค่ไหน หรือมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคนที่คิดค้น คิด สร้าง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หรือบวกลบต่อไปนี้

การใช้คอมพิวเตอร์ได้นำไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม นอกจากนี้ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อีกมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ระบบโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในการค้าและการธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของ ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ผู้คนมีสถานภาพและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย ผลกระทบที่คอมพิวเตอร์มีในทางที่ดีไม่เพียงแต่เราสามารถนึกถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนได้อีกมากมาย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อช่วยในการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ หาแหล่งน้ำ ป้องกันการบุกรุกของป่า เป็นต้นผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบในทางลบ

ผลกระทบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มันย้อนกลับมาในทางลบ เราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน ผลกระทบเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่อาจเกิดขึ้นได้หากเราไม่หาวิธีหลีกเลี่ยงและหลีกเลี่ยงเสียก่อน

 • ทำให้เกิดความวิตกกังวล
  ผลกระทบนี้เกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นที่วิตกกังวลหรือกลัวว่า เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานจะไล่พนักงานเก่าออกและไม่จ้างคนงานใหม่มาทำงานอีก แต่ในความเป็นจริง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้มักจะเน้นที่งานที่ซ้ำซากจำเจ หรือซับซ้อนและต้องใช้ฝีมือมาก ไม่อยากให้ทำแทนคนโดยเด็ดขาด โดยปกติ เรามักจะให้อดีตพนักงานของเราบางคนเปลี่ยนตำแหน่งและรับบทบาทใหม่ หรือฝึกการทำงานกับคอมพิวเตอร์แทน ทำให้พนักงานเหล่านั้นมีความรับผิดชอบและสบายใจมากขึ้น จึงไม่เรียกว่าคนตกงาน เพราะแม้แต่การใช้คอมพิวเตอร์ก็ช่วยประหยัดงานของมนุษย์ได้มาก ในขณะเดียวกัน งานคอมพิวเตอร์ก็ถูกสร้างขึ้นจากความต้องการคนที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้นมาทดแทน จึงเทียบเท่ากับการเปลี่ยนลักษณะงานจากงานมือเป็นการใช้จิตใจ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบบางอย่างต่อคนเดิมที่มีการศึกษาน้อย แต่ถ้าคนงานสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ก็จะไม่ประสบปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบนี้อยู่ได้ไม่นาน เมื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆ ขยายตัว หรือหากหน่วยงานต่างๆ มีการวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรอบคอบ ผลกระทบนี้คงจะน้อยลง

 • ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางธุรกิจ
  การนำคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบในธุรกิจก็เหมือนกับการทุ่มเทชีวิตให้กับมัน หากคุณไม่รักษาข้อมูลที่เป็นแก่นของธุรกิจให้คงที่โดยบังเอิญ ข้อมูลนั้นก็จะสูญหายไป มันจะทำให้ธุรกิจนั้นกลายเป็นหายนะ แต่ถ้าข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างระมัดระวัง เช่น ถ้าสำเนาของข้อมูลถูกเก็บไว้ต่างหาก แม้ว่าข้อมูลที่ใช้จะสูญหาย แต่การสำรองข้อมูลก็สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ การออกแบบการทำงานกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวน้อยลงและเสียเปรียบคู่แข่ง
 • ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
  คอมพิวเตอร์ได้สร้างอาชญากรรมรูปแบบใหม่ คือการขโมยโปรแกรมและข้อมูลและขายให้กับคู่แข่ง สิ่งนี้ทำให้คู่แข่งได้เปรียบเพราะพวกเขารู้ข้อมูลและแผนงานของเรา นอกจากนี้ ข้อมูลบางอย่างยังเป็นความลับส่วนบุคคล ซึ่งหากถูกขโมยและเปิดเผย อาจเป็นอันตรายได้ อนึ่ง อาจมีคอมพิวเตอร์ลับที่ใช้เปลี่ยนหมายเลขในบัญชีธนาคารโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลให้ธุรกิจอาจเสียหายได้ อาชญากรรมเหล่านี้จำนวนมากจะเกิดขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ในอนาคตขยายตัวและจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพื่อป้องกัน

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านลบและด้าผลของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านลบและด้านบวกนบวก

บทความที่เกี่ยวข้อง